Integritetspolicy

1. En översikt över dataskydd

Allmän information

Följande information ger dig en llättnavigerad översikt över vad som kommer att hända med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Uttrycket ”personuppgifter” omfattar all information som kan användas för att personligen identifiera dig. För detaljerad information om ämnet dataskydd, se vår dataskyddsdeklaration, som vi har inkluderat nedan.

Datainspelning på denna webbplats

Vem är ansvarig part för inspelning av data på den här webbplatsen (dvs “kontrollen”)?

Uppgifterna på denna webbplats behandlas av operatören av webbplatsen, vars kontaktinformation finns tillgänglig under avsnittet “Information krävs enligt lag” på denna webbplats.

Hur registrerar vi dina uppgifter?

Vi samlar in dina uppgifter till följd av att du delar dina uppgifter med oss. Det kan till exempel vara information du anger i vårt kontaktformulär.

Annan information ska registreras av våra IT-system automatiskt eller efter att du samtycker till inspelningen under ditt webbplatsbesök. Dessa uppgifter består främst av teknisk information (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för webbplatsens åtkomst). Denna information registreras automatiskt när du besöker denna webbplats.

Vilka syften använder vi dina uppgifter för?

En del av informationen genereras för att garantera felfri tillhandahållande av webbplatsen. Annan information kan användas för att analysera dina användarmönster.

Vilka rättigheter har du när det gäller din information?

Du har rätt att när som helst få information om källan, mottagarna och syftet med dina arkiverade personuppgifter utan att behöva betala en avgift för sådana avslöjanden. Du har också rätt att kräva att dina uppgifter korrigeras eller utrotas. Om du har samtyckt till databehandling har du möjlighet att när som helst återkalla detta samtycke, vilket påverkar all framtida databehandling. Dessutom har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter är begränsad under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att registrera ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Tveka inte att kontakta oss när som helst på adressen som anges i avsnittet “Information som krävs enligt lag” på denna webbplats om du har frågor om detta eller andra dataskyddsrelaterade frågor.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

Det finns en möjlighet att dina surfmönster kommer att analyseras statistiskt när du besöker denna webbplats. Sådana analyser utförs främst med det vi kallar analysprogram.

För detaljerad information om dessa analysprogram, se vår dataskyddsdeklaration nedan.

2. Hosting and Content Delivery Networks (CDN)

Extern värd

Denna webbplats är värd för en extern tjänsteleverantör (värd). Personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på värdens servrar. Dessa kan inkludera, men är inte begränsade till, IP-adresser, kontaktförfrågningar, metadata och kommunikation, kontraktsinformation, kontaktinformation, namn, åtkomst till webbsidor och annan information som genereras via en webbplats.

Värden används i syfte att fullgöra avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (Art. 6 stycke 1 lit. b GDPR) och i syfte att säker, snabb och effektiv tillhandahållande av våra onlinetjänster av en professionell leverantör (Art. . 6 stycke 1 lit. f GDPR).

Vår värd behandlar endast dina uppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla sina prestationsskyldigheter och för att följa våra instruktioner med avseende på sådan information.

Vi använder följande värd:

1&1 IONOS SE
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur

3. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av denna webbplats och dess sidor tar skyddet av dina personuppgifter mycket seriöst. Därför hanterar vi dina personuppgifter som konfidentiell information och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsförklaring.

När du använder den här webbplatsen kommer en mängd personliga uppgifter att samlas in. Personuppgifter omfattar uppgifter som kan användas för att personligen identifiera dig. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vilka syften vi använder dessa uppgifter för. Det förklarar också hur och för vilket ändamål informationen samlas in.

Vi rekommenderar härmed att överföring av data via Internet (dvs. via e-postkommunikation) kan vara utsatt för säkerhetsbrister. Det är inte möjligt att helt skydda data mot tredjepartsåtkomst.

Information om den ansvariga parten (kallad ”registeransvarig” i GDPR)

Databehandlingsansvarig på denna webbplats är:

Stewafit Scandinavia AB
Baldersgången 3
23535 Vellinge
Sverige

Telefon: +46 707471461
E-post: info@stewafit.se

Den registeransvarige är den fysiska person eller juridiska enhet som ensam eller tillsammans med andra fattar beslut om syften och resurser för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Lagringstid

Om inte en mer specifik lagringsperiod har specificerats i denna sekretesspolicy kommer dina personuppgifter att finnas kvar tills det syfte för vilket det samlades in inte längre gäller. Om du gör en berättigad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas, såvida vi inte har andra lagligt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatte- eller handelslagringsperioder); I det senare fallet kommer raderingen att ske efter att dessa skäl upphör att gälla.

Information om dataöverföring till USA

Vår webbplats använder särskilt verktyg från företag baserade i USA. När dessa verktyg är aktiva kan din personliga information överföras till de amerikanska servrarna för dessa företag. Vi måste påpeka att USA inte är ett säkert tredjeland i betydelsen av EU: s dataskyddslag. Amerikanska företag är skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som registrerad kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Möjligheten kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. hemliga tjänster) kan behandla, utvärdera och permanent lagra dina uppgifter på amerikanska servrar för övervakningssyfte. Vi har inget inflytande över dessa bearbetningsaktiviteter.

Återkallande av ditt samtycke till behandling av uppgifter

Ett brett utbud av databehandlingstransaktioner är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan också när som helst återkalla alla samtycken du redan har gett oss. Detta ska inte påverka lagligheten av all datainsamling som inträffade före ditt återkallande.

Rätt att invända mot insamlingen av uppgifter i speciella fall; rätt att invända mot direktannonsering (artikel 21 i GDPR)

I HÄNDELSEN ATT DATA BEHANDLAS PÅ KUNSGRUNDEN. 6 SEKTION. 1 LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU RÄTT ATT FÖR ATT FÖRVARA DINA PERSONUPPGIFTER BASERADE PÅ GRUND FÖR DIN UNIKA SITUATION. DETTA GÄLLER OCH ALL PROFILERING BASERAD PÅ DENNA BESTÄMMELSER. FÖR ATT BESTÄMMA DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN, VID NÅGON BEHANDLING AV DATA ÄR BASERAD, Vänligen rådfråga den här dataskyddsförklaringen. OM DU LOGGAR EN FÖRMÅL BEHANDLAR VI INTE LÄNGRE DINA PÅVERKADE PERSONUPPGIFTER, OM INTE VI ÄR POSITION TILL ATT FÖRETAGA ÖVERVIKANDE SKYDD VÄRDIGA SKÄL FÖR BEHANDLING AV DINA DATA, ATT ÖVERVÄGT DIN RÄNDER, RÄTT OCH FRIHETEN ÄR KRAVNINGEN, TRÄNINGEN ELLER FÖRSVARET FÖR RÄTTSLIGA RÄTTIGHETER (FÖREMÅL I FÖLJANDE TILL ART. 21 AVSNITT 1 GDPR).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR ATT ANVÄNDA I DIREKT ANNONSERING, HAR DU RÄTTEN ATT TILLGÅNG FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PÅVERKADE PERSONUPPGIFTER FÖR SYFTE MED SÅDAN ANNONCERING. DETTA GÄLLER OCH FÖR PROFILERING I OMRÅDET ATT DET ÄR TILLVÄNDT MED SÅDAN DIREKT ANNONSERING. OM DU FÖRVARAR DINA PERSONLIGA UPPGIFTER TILLFÄLLIGT INTE LÄNGRE FÖR ANVÄNDNING FÖR DIREKTA ANNONSERINGSMÅL (FÖRFARANDE I FÖLJANDE AV ARTIKEL 21 AVSNITT 2 AVG).

Rätt att anmäla ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av brott mot GDPR har registrerade rätt att registrera ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de vanligtvis har sin hemvist, arbetsplats eller på den plats där den påstådda överträdelsen inträffade. Rätten att logga in ett klagomål är i kraft oberoende av andra administrativa eller rättsliga förfaranden som är tillgängliga som juridiska resurser.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att kräva att vi överlämnar alla uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett kontrakt överlämnas till dig eller en tredje part i ett vanligt, maskinläsbart format. Om du skulle kräva direkt överföring av data till en annan personuppgiftsansvarig kommer detta endast att göras om det är tekniskt genomförbart.

SSL- och / eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom inköpsorder eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats antingen ett SSL- eller ett TLS-krypteringsprogram. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att kontrollera om webbläsarens adressrad växlar från “http: //” till “https: //” och även genom att låsikonen visas i webbläsarraden.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan data som du skickar till oss inte läsas av tredje part.

Information om, rättelse och radering av data

Inom ramen för tillämpliga lagstadgade bestämmelser har du rätt att när som helst kräva information om dina arkiverade personuppgifter, deras källa och mottagare samt syftet med behandlingen av dina uppgifter. Du kan också ha rätt att få dina uppgifter rättade eller utrotade. Om du har frågor om detta ämne eller andra frågor om personuppgifter, tveka inte att kontakta oss när som helst på adressen som anges i avsnittet “Information som krävs enligt lag.”

Rätt att kräva begränsningar för bearbetning

Du har rätt att kräva införande av begränsningar vad gäller behandlingen av dina personuppgifter. För att göra detta kan du när som helst kontakta oss på adressen som anges i avsnittet “Information som krävs enligt lag.” Rätten att kräva begränsning av behandlingen gäller i följande fall:

  • Om du skulle bestrida riktigheten av dina data som arkiverats av oss, behöver vi vanligtvis lite tid för att verifiera detta påstående. Under den tid som denna utredning pågår har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter utfördes på ett olagligt sätt har du möjlighet att kräva en begränsning av behandlingen av dina uppgifter i stället för att kräva att dessa uppgifter raderas.
  • Om vi inte behöver dina personuppgifter längre och du behöver den för att utöva, försvara eller göra anspråk på juridiska rättigheter, har du rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter istället för att utplånas.
  • Om du har gjort invändningar enligt artikel 21 avsnitt. 1 GDPR, dina rättigheter och våra rättigheter måste vägas mot varandra. Så länge det inte har fastställts vilka intressen som råder har du rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter, kan dessa uppgifter – med undantag för arkivering – endast behandlas med ditt samtycke eller för att kräva, utöva eller försvara juridiska rättigheter eller för att skydda andra fysiska eller juridiska personers rättigheter. eller av viktiga skäl av allmänt intresse som citeras av Europeiska unionen eller en EU-medlemsstat.

Avslag på oönskad e-post

Vi motsätter oss härmed användningen av kontaktinformation som publiceras i samband med den obligatoriska informationen som ska ges i avsnittet ”Information som krävs enligt lag” för att skicka oss marknadsförings- och informationsmaterial som vi inte uttryckligen har begärt. Operatörerna av denna webbplats och dess sidor förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, till exempel via SPAM-meddelanden.

4. Inspelning av data på denna webbplats

Småkakor

Våra webbplatser och sidor använder det som branschen kallar “cookies”. Cookies är små textfiler som inte skadar din enhet. De lagras antingen tillfälligt under en session (session cookies) eller så arkiveras de permanent på din enhet (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt när du avslutar ditt besök. Permanenta kakor förblir arkiverade på din enhet tills du raderar dem aktivt eller de automatiskt utrotas av din webbläsare.

I vissa fall är det möjligt att tredjepartscookies lagras på din enhet när du går in på vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa cookies gör det möjligt för dig eller oss att dra nytta av vissa tjänster som erbjuds av tredje part (t.ex. cookies för behandling av betaltjänster).

Cookies har en mängd olika funktioner. Många kakor är tekniskt viktiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte fungerar i frånvaro av kakorna (t.ex. kundvagnens funktion eller visning av videor). Syftet med andra cookies kan vara analys av användarmönster eller visning av reklammeddelanden.

Cookies som krävs för utförande av elektroniska kommunikationstransaktioner (nödvändiga cookies) eller för tillhandahållande av vissa funktioner som du vill använda (funktionella cookies, t.ex. för kundvagnens funktion) eller de som är nödvändiga för att optimera webbplatsen ( t.ex. cookies som ger mätbar insikt för webbpubliken), ska lagras på grundval av artikel 6 avsnitt. 1 lit. f GDPR, såvida inte en annan rättslig grund nämns. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av lagring av kakor för att säkerställa en tekniskt felfri och optimerad tillhandahållande av operatörens tjänster. Om ditt samtycke till lagring av kakorna har begärts lagras respektive kakor uteslutande på grundval av det samtycke som erhållits (artikel 6 avsnitt 1 lit. en GDPR); Detta samtycke kan återkallas när som helst.

Du har möjlighet att ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att du kommer att meddelas närhelst cookies placeras och att endast tillåta godkännande av cookies i specifika fall. Du kan också utesluta godkännande av kakor i vissa fall eller i allmänhet eller aktivera borttagningsfunktionen för automatisk utrotning av kakor när webbläsaren stängs. Om cookies inaktiveras kan funktionerna på denna webbplats vara begränsade.

I händelse av att tredjepartscookies används eller om cookies används för analytiska ändamål kommer vi att meddela dig separat i samband med denna dataskyddspolicy och, om tillämpligt, be om ditt samtycke.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via vårt kontaktformulär kommer informationen i kontaktformuläret samt all kontaktinformation som finns där lagras av oss för att hantera din förfrågan och om vi har ytterligare frågor. Vi delar inte denna information utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter baseras på artikel 6 para. 1 lit. b GDPR, om din begäran är relaterad till genomförandet av ett kontrakt eller om det är nödvändigt att genomföra åtgärder före avtalsenliga avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (art. 6 par. 1 lit. f GDPR) eller på ditt avtal (artikel 6 par. 1 lit. en GDPR) om detta har begärts.

Den information du har angett i kontaktformuläret förblir hos oss tills du ber oss att utrota uppgifterna, återkalla ditt samtycke till arkivering av data eller om syftet för vilket informationen arkiveras inte längre finns (t.ex. vårt svar på din förfrågan). Detta ska inte påverka eventuella obligatoriska rättsliga bestämmelser – särskilt lagringstider.

Begäran via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax, kommer din begäran, inklusive alla resulterande personuppgifter (namn, begäran) att lagras och behandlas av oss för att behandla din begäran. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6 avsnitt. 1 lit. b GDPR om din förfrågan är relaterad till uppfyllandet av ett kontrakt eller krävs för att utföra åtgärder före avtalet. I alla andra fall behandlas uppgifterna på grundval av vårt berättigade intresse av effektiv hantering av förfrågningar som skickats till oss (artikel 6 avsnitt 1 lit. f GDPR) eller på grundval av ditt samtycke (artikel 6 avsnitt. 1 lit. en GDPR) om den har erhållits.

Uppgifterna som du skickar till oss via kontaktförfrågningar förblir hos oss tills du ber oss ta bort, återkalla ditt samtycke till lagringen eller syftet med datalagringen upphör (t.ex. efter att din begäran har slutförts). Obligatoriska lagbestämmelser – särskilt lagstadgade lagringstider – förblir opåverkade.

5. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner för webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören av denna tjänst är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera beteendemönster för besökare på webbplatsen. För detta ändamål får webbplatsoperatören en mängd olika användardata, till exempel sidor, tid på sidan, det använda operativsystemet och användarens ursprung. Google kan samla dessa data i en profil som tilldelas respektive användare eller användarens enhet.

Google Analytics använder teknik som gör användaren igenkänd i syfte att analysera användarnas beteendemönster (t.ex. cookies eller enhetsfingeravtryck). Webbplatsens användningsinformation som registreras av Google överförs som regel till en Google-server i USA, där den lagras.

Detta analysverktyg används på grundval av artikel 6 avsnitt. 1 lit. f GDPR. Operatören av denna webbplats har ett legitimt intresse av analysen av användarmönster för att optimera både tjänster som erbjuds online och operatörens reklamaktiviteter. Om ett motsvarande avtal har begärts (t.ex. ett avtal om lagring av kakor) sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 paragraf. 1 lit. en GDPR; avtalet kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonymisering

På den här webbplatsen har vi aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen. Som ett resultat kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU: s medlemsstater eller i andra stater som har ratificerat konventionen om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Hela IP-adressen överförs till en av Googles servrar i USA och förkortas där endast i undantagsfall. På uppdrag av operatören av denna webbplats ska Google använda denna information för att analysera din användning av denna webbplats för att generera rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster till operatören av denna webbplats som är relaterade till användningen av webbplatsen och Internet . IP-adressen som överförs i samband med Google Analytics från din webbläsare ska inte slås samman med andra uppgifter som Googles innehar.

Webbläsarinsticksprogram

Du kan förhindra att Google registrerar och bearbetar dina data genom att ladda ner och installera det webbläsarinsticksprogram som finns tillgängligt under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv.

Mer information om hantering av användardata från Google Analytics finns i Googles dataskyddsförklaring på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.

Hantering av uppgiftsuppgifter

Vi har genomfört ett avtal om databehandling med Google och implementerar de stränga bestämmelserna från de tyska dataskyddsbyråerna till fullo när vi använder Google Analytics.

Arkiveringsperiod

Data om användar- eller incidentnivå som lagras av Google kopplade till cookies, användar-ID eller reklam-ID (t.ex. DoubleClick-cookies, Android-annonserings-ID) kommer att anonymiseras eller raderas efter 14 månader. För mer information, klicka på följande länk:
https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=sv

Google Ads

Webbplatsoperatören använder Google Ads. Google Ads är ett marknadsföringsprogram online från Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads gör det möjligt för oss att visa annonser i Googles sökmotor eller på tredjepartswebbplatser om användaren anger vissa söktermer i Google (sökordsinriktning). Det är också möjligt att placera riktade annonser baserat på användardata som Google har i sin besittning (t.ex. platsdata och intressen; målgruppsinriktning). Som webbplatsoperatör kan vi analysera dessa data kvantitativt, till exempel genom att analysera vilka söktermer som resulterade i att våra annonser visades och hur många annonser som ledde till respektive klick.

Användningen av Google Ads baseras på artikel 6 avsnitt. 1 lit. och följande GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att marknadsföra operatörens tjänster och produkter så effektivt som möjligt.

Dataöverföring till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Googles konverteringsspårning

Denna webbplats använder Google Conversion Tracking. Leverantören av denna tjänst är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med hjälp av Googles omvandlingsspårning kan vi känna igen om användaren har slutfört vissa åtgärder. Vi kan till exempel analysera hur ofta vilka knappar på vår webbplats har klickats och vilka produkter som granskas eller köps med en viss frekvens. Syftet med denna information är att sammanställa konverteringsstatistik. Vi får reda på hur många användare som har klickat på våra annonser och vilka åtgärder de har slutfört. Vi får ingen information som gör att vi personligen kan identifiera användarna. Google som sådant använder kakor eller jämförbara igenkänningstekniker för identifieringsändamål.

Vi använder Googles omvandlingsspårning på grundval av artikel 6 avsnitt. 1 lit. och följande GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av analysen av användarmönstren i syfte att optimera både operatörens webbpresentation och reklam. Om en respektive tillståndsförklaring begärts (t.ex. när det gäller lagring av kakor) ska behandlingen uteslutande ske på grundval av artikel 6 avsnitt. 1 lit. en GDPR; det givna samtycket kan återkallas när som helst.

Mer information om Googles omvandlingsspårning finns i Googles dataskyddspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

6. Insticksprogram och verktyg

YouTube med utökad integrering av dataskydd

Vår webbplats bäddar in videor från webbplatsen YouTube. Webbplatsoperatören är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder YouTube i det utökade dataskyddsläget. Enligt YouTube säkerställer detta läge att YouTube inte lagrar någon information om besökare på den här webbplatsen innan de tittar på videon. Ändå betyder det inte nödvändigtvis att delning av data med YouTube-partner kan uteslutas som ett resultat av det utökade dataskyddsläget. Till exempel, oavsett om du tittar på en video, skapar YouTube alltid en anslutning till Google DoubleClick-nätverket.

Så snart du börjar spela en YouTube-video på den här webbplatsen kommer en anslutning till YouTubes servrar att upprättas. Som ett resultat kommer YouTube-servern att meddelas vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto medan du besöker vår webbplats gör du det möjligt för YouTube att direkt tilldela dina surfmönster till din personliga profil. Du har möjlighet att förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

När du har börjat spela upp en video kan YouTube dessutom placera olika cookies på din enhet eller jämförbara tekniker för igenkänning (t.ex. enhetsfingeravtryck). På detta sätt kommer YouTube att kunna få information om webbplatsens besökare. Denna information kommer bland annat att användas för att generera videostatistik i syfte att förbättra webbplatsens användarvänlighet och förhindra bedrägeriförsök.

Under vissa omständigheter kan ytterligare databehandlingstransaktioner utlösas efter att du har börjat spela en YouTube-video, vilket ligger utanför vår kontroll.

Användningen av YouTube baseras på vårt intresse av att presentera vårt onlineinnehåll på ett tilltalande sätt. I enlighet med artikel 6 avsnitt 1 lit. f GDPR är detta ett legitimt intresse. Om ett motsvarande avtal har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 paragraf. 1 lit. en GDPR; avtalet kan återkallas när som helst.

Mer information om hur YouTube hanterar användardata finns i YouTubes sekretesspolicy för data under:
https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Google Web Fonts

För att säkerställa att teckensnitt som används på den här webbplatsen är enhetliga använder denna webbplats så kallade webbteckensnitt som tillhandahålls av Google. När du öppnar en sida på vår webbplats laddar din webbläsare de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cache för att korrekt visa text och teckensnitt.

För att göra detta måste webbläsaren du använder upprätta en anslutning till Googles servrar. Som ett resultat kommer Google att lära sig att din IP-adress användes för att komma åt den här webbplatsen. Användningen av Googles webbteckensnitt baseras på artikel 6 avsnitt. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av en enhetlig presentation av teckensnittet på operatörens webbplats. Om en respektive tillståndsförklaring har erhållits (t.ex. samtycke till arkivering av kakor) kommer uppgifterna att behandlas uteslutande på grundval av artikel 6 avsnitt. 1 lit. en GDPR. Ett sådant samtycke kan återkallas när som helst.

Om din webbläsare inte stöder webbfonter används ett standardteckensnitt som är installerat på din dator.

För mer information om Googles webbtypsnitt, följ denna länk: https://developers.google.com/fonts/faq och se Googles dataskyddsförklaring under: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Print Friendly, PDF & Email